KLAUZULA INFORMACYJNA

DLA RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZNIÓW

w Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

I.  Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej, Niedźwiada 261, 39-107 Niedźwiada , tel. 17 22 13 638, e- mail zsniedzg@wp.pl której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej

II.  Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora.

III.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka przetwarzane będą przede wszystkim w celach wypełnienia przez placówkę publicznych obowiązków nałożonych na nią przepisami prawa, tj.:

 1. realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych,
 2. zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa,
 3. wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełnienia i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej

IV.  W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasza placówka przetwarza dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub art. 9 ust. 2 lit. g) RODO, czyli wypełnienia przez szkołę obowiązku, w ściśle określonym celu oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa.

Przepisy te znajdują się przede wszystkim w:

 1. ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 2. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 3. wydanych na podstawie w/w ustaw rozporządzeniach odpowiednich ministrów.

 

W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka jest zgoda, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Zgoda taka może dotyczyć np. przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

V.  Odbiorcami danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa m. in.: Ministerstwo Edukacji Narodowej – System Informacji Oświatowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Organ prowadzący – Gmina Ropczyce.

Nadto placówka powierza do przetwarzania dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka:

 1. firmie Vulcan sp. z o.o., ul Wołowska 6, 51-116 Wrocław, tel: (71) 757-29-29, która świadczy na rzecz szkoły usługi informatyczne wspomagające działalność placówki od strony technicznej, np. umożliwia prowadzenie dziennika elektrycznego,
 2. Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych, ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, tel.: (17) 22-10-515, który wspiera działalność szkoły od strony płacowej, księgowej i administracyjno-prawnej.

VI.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do  realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, lecz nie krócej niż okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

VIII.  Posiada Pani/Pan prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO;
 • sprostowania – na podstawie art. 16 RODO;
 • usunięcia – na podstawie art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO;
 • przenoszenia danych – na podsatwie art. 20. RODO;
 • wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO.

IX.  W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO lub art. 9 ust. 2 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

X.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

XI.  W przypadku zgód, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jeśli jednak podanie danych wynika z przepisów prawa, to jest ono obowiązkowe.

XII.  Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.