KLAUZULA INFORMACYJNA O STOSOWANIU MONITORINGU

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE nr 119) – RODO, informuję, że:

I.  Administratorem Pana/i danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej, Niedźwiada 261, 39-107 Niedźwiada , tel. 17 22 13 638, e- mail zsniedzg@wp.pl), której przedstawicielem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Niedźwiadzie Górnej

II.   Inspektor Ochrony Danych został wyznaczony i można się z nim skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem e-mail: parysa@ropczyce.eu bądź poczty tradycyjnej kierując pismo na adres Administratora.

III.  Pana/i dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, nauczycielom i pracownikom oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust. lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO oraz art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

IV. Monitoringiem wizyjnym w placówce objęto:. parking przed szkołą, hol I piętro, korytarz na II piętrze, plac zabaw, teren wokół szkoły, szatnie chłopców i dziewczyn.

V. Odbiorcami danych będą tylko organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd.

VI.  Pana/i dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

VII. Pana/i dane osobowe uzyskane w ramach monitoringu wizyjnego będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, tj. do 14 dni od momentu rejestracji.

VIII.  Posiada Pan/i prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych– na podstawie art. 15 RODO
  • sprostowania – na podstawie art. 16 RODO
  • usunięcia – na podstawie art. 17 RODO
  • ograniczenia przetwarzania – na podstawie art. 18 RODO
  • wniesienia sprzeciwu – na podstawie art. 21 RODO

IX.  Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. – RODO.

X.  Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przebywania na terenie placówki.

XI.  Pana/i dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.