REGULAMIN III BIEGU PATRIOTYCZNEGO  „ WIARA I PATRIOTYZM”

6 października 2019 r. – SP Niedźwiada Górna

 

I. ORGANIZATOR

 1. Organizatorem biegów jest SZKOLNY KLUB BIEGOWY „STRUSIA PĘDZIWIATRA”

II. CELE IMPREZY

 1. Popularyzacja biegania, jako prostej i ogólnodostępnej formy uprawiania sportu i czynnego wypoczynku.
 2. Promocja gminy i regionu oraz wkład w propagowanie masowych imprez biegowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej

III. KONTAKT Z ORGANIZATOREM

Szkoła Podstawowa w Niedźwiadzie Górnej

Szkolny Klub Biegowy „Strusia Pędziwiatra”

Niedźwiada 261, 39-107 Niedźwiada

tel. 172213638

e-mail: biegacz13081981@wp.pl

IV. TERMIN, MIEJSCE, CZAS STARTU

 1. Biegi odbędą się – 06 października 2019 r. (niedziela) na terenie SP Niedźwiada Górna
 2. Rozpoczęcie biegów – godz. 14:00 przy budynku szkoły

V. PRZEWIDZIANY JEST PODZIAŁ NA KATEGORIĘ WIEKOWĄ ORAZ KOBIETY/ DZIEWCZYNKI, MĘŻCZYŹNI/ CHŁOPCY

PRZEDSZKOLAKI- 50 m

KLASA „O”- „I”- 100 m

KLASA „II” – „III” – 200 m

KLASASA „V” – „VI” – 300 m

KLASA „VII” – „VIII” – 500 m

Młodzież i starsi – 1000 m  GŁÓWNY BIEG PODZIELONO RÓWNIEŻ NA KATEGORIE WIEKOWE:

Mężczyźni/ kobiety w wieku

 • 16-20 lat
 • 21-30 lat
 • 31-39 lat
 • 40-49 lat
 • 50-59 lat
 • 60-69 lat
 • 70-79 lat
 • 80-89 lat
 • 90-99 lat

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W biegach mogą wziąć udział wszyscy chętni, startując według podanych kategorii wiekowych, posiadający aktualne badanie lekarskie
 2. Każdy uczestnik powinien posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego
 3. Każdy uczestnik biegów powinien posiadać zapisane na kartce swoje imię i nazwisko datę urodzenia (NAZWA SZKOŁY- DOTYCZY GOŚCI)
 4. Za zgubione rzeczy, organizator nie odpowiada
 5. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i jest zobowiązany do jego bezwzględnego przestrzegania

VII. NAGRODY

Zawodnicy w każdej kategorii wiekowej otrzymują medal

ORGANIZATOR PRZEWIDUJE SPECJALNĄ NAGRODĘ DLA NAJMŁODSZEGO I NAJSTARSZEGO BIEGACZA

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne
 2. Organizator zapewnia opiekę medyczną w czasie trwania imprezy
 3. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani
 4. Każdy zawodnik powinien w razie potrzeby okazać organizatorom dowód osobisty lub legitymację szkolną.
 5. Uczestnicy biegów są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosować się do poleceń organizatora oraz służb porządkowych
 6. Organizator nie odpowiada za zaginione rzeczy osobiste zawodników w czasie trwania zawodów,
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu

Oświadczenie zawodników

Oświadczam, że:

1) znam regulamin zawodów i zobowiązuję się do jego przestrzegania;

2) jestem zdolny/na do udziału w zawodach i startuję w nich na własną odpowiedzialność;

3) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb

związanych z organizacją i promocją imprezy;

4) przyjmuję do wiadomości, iż przysługuje mi prawo wglądu do treści moich danych oraz ich poprawiania;

5) zgłoszenie się do zawodów jest równoznaczne z akceptacją powyższego oświadczenia